Dostępność     RODO     BIP

Zasady korzystania ze stołówki  w Szkole Podstawowej w Markowej

 

 § 1

Postanowienia ogólne
1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów szkoła prowadzi stołówkę szkolną.
2. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni przedszkolnej dla uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej w Markowej
3. Stołówka nie funkcjonuje w czasie ustawowych dni wolnych od pracy, świąt i przerw w zajęciach szkolnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktycznych.
4. Regulamin korzystania ze stołówki określa zasady odpłatności oraz warunki korzystania przez uczniów i pracowników szkoły z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej.
5. Zgłoszenia na obiady przyjmowane są u intendenta lub w sekretariacie szkoły.
6. Postanowienia niniejszego regulaminu oraz wszystkie zmiany w nim wprowadzone podane są do publicznej wiadomości w sposób przyjęty przez szkołę.
 
§ 2
Uprawnienia do korzystania ze stołówki
1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:
1) uczniowie szkoły wnoszący opłaty indywidualne,
2) uczniowie szkoły, których opłaty są refundowane przez ośrodek pomocy społecznej.
3) pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni szkoły zatrudnieni w szkole wnoszący opłaty indywidualnie.
2. W sytuacji określonej w ust. 1 pkt 2 rodzic dziecka zgłasza się do ośrodka pomocy społecznej celem zakwalifikowania go do objęcia pomocą w formie dożywiania.
3. Posiłki dla dzieci zakwalifikowanych zgodnie z ust. 1 pkt 2 są wydawane na podstawie list dostarczonych przez pracowników ośrodka.
4. Podstawą do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej przez ucznia jest „Karta zgłoszenia dziecka na obiady" obowiązująca na cały okres.
5. Kartę zgłoszenia na obiady składa się w sekretariacie szkoły.
 
Ustalenie wysokości opłat za posiłek
1. Wysokość opłaty za posiłki dla uczniów w stołówkach szkolnych określa dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
2. Pracownicy szkoły korzystający z posiłków w stołówce szkolnej pokrywają pełny koszt posiłku w wysokości surowców zużytych do przygotowania posiłku powiększony o koszt przygotowania posiłku (koszty utrzymania stołówki oraz koszt wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w stołówce szkolnej). W sytuacji wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.
a) opłata za jeden posiłek dla uczniów (obiad dwudaniowy) wynosi - 5,50 zł
b) opłata za jeden posiłek dla pracowników szkoły 10,70 zł,
W przypadku pracowników niepedagogicznych do kwoty określonej w pkt. 5b należy doliczyć podatek od towarów i usług, w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.
 
§4
Wnoszenie opłat za posiłki
1. Opłaty za wyżywienie wnosi się w okresach miesięcznych, w terminie do 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym korzystano z posiłków w stołówce gotówką u intendenta lub przelewem na wskazany rachunek bankowy.
2. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może wyznaczyć inny termin wniesienia opłaty za korzystanie z posiłku.
3. Kwotę miesięcznej opłaty za wyżywienie ustala się jako iloczyn liczby dni w miesiącu, w których korzystano z posiłków i dziennej wysokości opłaty ustalonej przez dyrektora.
4. Miesięczną kwotę opłaty za korzystanie z posiłków ustala i przekazuje dyrektor w formie informacji do 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (wzór-załącznik nr 4)
5. W przypadku nieobecności lub rezygnacji z posiłku należy dokonać zgłoszenia tego faktu najpóźniej w dniu nieobecności lub rezygnacji do godziny 9.00.
6. Zgłoszenie nieobecności dziecka należy dokonać telefonicznie pod numer telefonu  17 22 65 590 wybierając 1-sekretariat.
7. W przypadku niezgłoszenia i niezachowania terminu, o którym mowa w ust. 5 posiłek będzie liczony jako wydany.
8. Osoby, które nie wniosą opłat w terminie do czasu uregulowania płatności - będą naliczane ustawowe odsetki.
9. Zwrot ewentualnych nadpłat będzie przekazany na konto podane w karcie zgłoszenia dziecka na obiady.
10. Rezygnację z obiadów należy dokonać w formie pisemnej na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzający miesiąc rezygnacji z posiłków.
 
§ 5
Wydawanie posiłków
1. Za wydawanie posiłków odpowiadają oddelegowani pracownicy przedszkola, natomiast nad bezpieczeństwem uczniów korzystających ze stołówki szkolnej czuwa nauczyciel wyznaczony na dyżur.
2. Posiłki wydawane są w dniach realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły.
3. Posiłki są wydawane w godzinach :obiad - 11.30-11.50
4. W sytuacjach podyktowanych zmianą organizacji czasu nauczania dopuszcza się wydawanie posiłków w innych godzinach.
5. W szkole jest wywieszony jadłospis na dany tydzień zatwierdzony przez intendenta.
6. Posiłki odpowiadają zasadom zdrowego żywienia, uwzględniają potrzeby związane z wiekiem dzieci i młodzieży szkolnej, a pod względem gramatury i kaloryczności są zgodne z normami żywienia określonymi przez Instytut Żywności i Żywienia.
 
§ 6
Zasady zachowania w stołówce
1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania się.
2. Wszyscy korzystający ze stołówki szkolnej powinni dbać o ład i porządek.
3. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w stołówce osobom, które nie spożywają posiłku, w tym również rodzicom uczniów.
4. Po spożyciu obiadu naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.
5. Zabrania się wynoszenia ze stołówki wszelkich naczyń, sztućców i innych elementów wyposażenia
6. Wszystkie osoby korzystające ze stołówki są zobowiązane do przestrzegania powyższego regulaminu.
 
§ 7
Zwolnienie z opłat za posiłki
1. Zwolnienia częściowego lub całkowitego z opłat za posiłki w stołówce udziela się w następujących przypadkach:
1) w szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia,;
2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
2. Za szczególnie trudną sytuację materialną rodziny uznaje się w szczególności sytuację, na którą wpływ może mieć występująca w rodzinie:
1) wielodzietność,
2) samotne wychowywanie dziecka,
3) bezrobocie,
4) niepełnosprawność,
5) dysfunkcje występującymi w rodzinie (tj. alkoholizm, narkomania, przemoc, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych).
3. Przez szczególnie uzasadnione przypadki losowe należy rozumieć w szczególności ciężką lub długotrwałą chorobę w rodzinie, pożar, zalanie, kradzież, śmierć jednego z rodziców.
4. Warunkiem ubiegania się o zwolnienie z całości lub części opłat za korzystanie przez ucznia z posiłku w stołówce jest złożenie wniosku przez rodzica (opiekuna prawnego) albo pełnoletniego ucznia do dyrektora szkoły z zastrzeżeniem ust. 5
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych, o których mowa w ust. 3 wniosek może złożyć pedagog szkoły lub wychowawca klasy. W takim przypadku nie dołącza się oświadczenia o wysokości dochodu w rodzinie.
6. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.
 
§ 8
1. Ustala się następujące wysokości zwolnienia z opłat za korzystanie przez ucznia z posiłku w stołówce szkolnej:
a) 50% kosztu posiłku (wsadu do kotła) - w przypadku gdy dochód netto na osobę w rodzinie społecznej, przekracza kryterium dochodowe określonego w ustawie o pomocy
b) 100% kosztu posiłku (wsadu do kotła) - w przypadku gdy dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.
2. Zwolnienie z opat przyznaje się na czas określony, nie krócej niż na jeden miesiąc i nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w którym wniosek został złożony, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Zwolnienie z opłat wstrzymuje się w przypadku ustania przyczyny, która stanowiła podstawę jego przyznania.

DYREKTOR

SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Sług Bożych Rodziny Ulmów

mgr Andrzej Markuszka

 

 Regulamin stołówki z załącznikami

 Karta zgłoszenia na stołówkę

 

Back to top