Dostępność     RODO     BIP

 

  

Plan pracy pedagoga szkolnego 

 ( mgr Agnieszka Krauz - Horodecka)

 

Dzień

Godziny
Poniedziałek

08:00 - 12:00

Wtorek

12:00 - 15:00

Środa

11:00 - 15:00

Czwartek

12:00 - 15:00

Piątek

08:00 - 10:00

  

Plan pracy pedagoga specjalnego

(mgr Karolina Markuszka)

 

Dzień

Godziny
Wtorek

 

Środa

 

Czwartek

 

Piątek

 

 

  

Godziny pracy psychologa 

( Eliza Nowak - Twardowska)

 

Dzień

Godziny
Wtorek

08:00 - 13:30

Piątek

08:00 - 13:30

 

 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, a także indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie.

Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole udzielana jest:

 • uczniom w czasie bieżącej pracy podczas lekcji,
 • w formie zajęć rozwijających uzdolnienia,
 • w formie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych,
 • w formie zajęć logopedycznych,
 • w formie zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne,
 • w formie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, innych specjalistycznych,
 • w formie warsztatów i konsultacji. - rodzicom uczniów i nauczycielom mających na celu wspieranie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych, rozwijanie umiejętności wychowawczych.

 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor.

Koordynatorami tej pomocy są:

 • pedagog szkolny (Agnieszka Krauz-Horodecka),
 • psycholog szkolny (Eliza Nowak-Twardowska),
 • pedagog specjalny (Karolina Markuszka), logopeda (Monika Dźwierzyńska)
 • doradca zawodowy (Anna Baran).

 

Szczegółowe zadania wymienionych osób znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (paragraf 24, 25, 26) oraz w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (paragraf 1)

 

Szkołę w realizowaniu zadań z pomocy psychologiczno – pedagogicznej wspierają organizacje i instytucje środowiskowe:

 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łańcucie,
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
 • Centrum Kultury Gminy Markowa,
 • Sąd Rejonowy w Łańcucie – Wydział Rodzinny i Nieletnich,
 • Komenda Powiatowa Policji w Łańcucie
 • fundacje i stowarzyszenia działające na terenie województwa podkarpackiego.

 

Back to top