Dostępność     RODO     BIP

Zasady korzystania ze stołówki  w Szkole Podstawowej w Markowej

w roku szkolnym 2022/2023

Podstawa prawna art. 106 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59)

 1. Stołówka w Szkole Podstawowej w Markowej funkcjonuje na zasadzie rozdzielania gorących posiłków – obiadów przygotowanych przez kuchnie w Przedszkolu Nr 1 i w Przedszkolu Nr 2 w Markowej.
 2. Dożywianie odbywa się na zasadzie porozumienia pomiędzy dyrektorem Przedszkola Nr 1 i Nr 2 w Markowej, a dyrektorem Szkoły Podstawowej w Markowej.
 3. Jadłospisy ustalane są zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2014 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia, wchodzącą w życie 1 września 2015 roku (Dz.U. 2013 poz. 35), ich treść ustala intendentka i kucharka.
 4. Posiłki wydawane są w dni nauki szkolnej. Do korzystania z dożywiania uprawnieni są uczniowie szkoły.
 5. Posiłki wydawane są odpłatnie. Rodzice uczniów korzystających z wyżywienia w szkole pokrywają koszt surowców zużytych do przygotowania posiłków, tzw. „wsad do kotła”. Za uczniów, którym przyznano świadczenie w postaci gorącego posiłku opłaty wnosi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
 6. Kalkulacyjna stawka za posiłek w roku 2022/2023 wynosi 5,50 zł.
 7. Opłaty wnosi się za dany miesiąc najpóźniej do 10 dnia każdego następnego miesiąca. Wpłat dokonuje się wyłącznie przelewem na rachunek bankowy szkoły.
 8. Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłosić dzień wcześniej lub w dniu nieobecności dziecka do godziny 8:30, podając ilość dni, w których dziecko nie będzie korzystało z posiłków. W odwołanych dniach obiad dla dzieci nie będzie przygotowany i opłata nie będzie również naliczana. Odwołań posiłków należy dokonywać w sekretariacie szkoły, osobiście lub telefonicznie (172265590) szkoła główna.
 9. W przypadku niezgłoszenia nieobecności dziecka rodzic lub prawny opiekun zostanie obciążony opłatą za obiad.
 10. Nie zapłacenie kwoty za obiady wydane w dniach nieobecności dziecka do 10 następnego miesiąca skutkuje wstrzymaniem dożywiania.
 11. Uczniowie korzystają z obiadów na podstawie Karty Zapisu (deklaracji) ucznia na obiady w Szkole Podstawowej w Markowej.

DYREKTOR

SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Sług Bożych Rodziny Ulmów

mgr Andrzej Markuszka

 

 Wniosek o stołówkę

 

Back to top